OFERTA | SIedlisko Szlachtowskie
Siedlisko Szlachtowskie

Regulaminy

Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce…. i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.
 4. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce…. i są integralną częścią regulaminu rezerwacji.
 5. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji, jednak nie mniej niż 50 zł. W przypadku rezerwacji noclegów z ofert specjalnych Siedliska Szlachtowskiego zastrzega sobie prawo zwiększania kwoty do 100% wartości rezerwacji.
 6. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 3 dni. Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
 7. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/ kredytowych. Płatność w obiekcie może być zrealizowana wyłącznie gotówką.
 8. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 2 zł os/dzień na rzecz UM Szczawnica, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 9. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 10. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 11. W odniesieniu do umów o świadczeniu usług hotelarskich konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 12. Reklamacje: Klienta ma możliwość złożenia reklamacji drogą mailową . Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 13. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
 14. Polityka prywatności: Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane i zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego. 15. Siedlisko Szlachtowskie zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.siedliskoszlachtowskie.pl.
 16. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin obiektu

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości odwiedzających nasz obiekt i miłą atmosferę.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Pokoje w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby.
 3. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 4. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11.00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
 5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w obiekcie noclegowym przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
 7. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
 8. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
 9. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
 10. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
 11. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, utrzymującemu obiekt przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.
 12. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00
 13. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu noclegowego.
 14. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
 15. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej ceny lub zaliczki.
 16. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju lub obiekcie chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z właścicielem na miejscu i wyraził on na to zgodę wskazując jednocześnie odpowiednie godziny, w których osoba trzecia może przebywać w obiekcie.
 17. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju lub obiektu staje się za niego odpowiedzialny.
 18. Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) wynajmowanego pokoju lub obiektu przy każdorazowym wyjściu z tego obiektu.
 19. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym. W przypadku zgubienia kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza.
 20. Prowadzący obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim, na przykład bar i inne. Prowadzący obiekt jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które go odwiedzają bądź towarzyszą gościowi na jego zaproszenie lub życzenie. Za osoby takie uważa się również te, z którymi gościa hotelowego łączy określony stosunek prawny, na przykład odwiedzający go jego krawiec czy masażystka w celu wykonania usługi.
 21. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu dla gościa obiektu.
 22. Zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
 23. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
 24. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju lub Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież samochodu.
 25. Obiekt noclegowy może dokonać zmiany cen za pobyt w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje turystom.
 26. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom bez podania przyczyny.
 27. W obiekcie zabrania się:
  1. Palenia tytoniu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500 zł.
  2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu.
  3. Przyjmowania gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu.
  4. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych, urządzeń gazowych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu noclegowego.
 28. Właściciel ma prawo do wymeldowania gościa, który nie przestrzega postanowień regulaminu bez zwrócenia kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy jeżeli taka będzie decyzja obiektu noclegowego.
 29. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn gość opuści obiekt bez uregulowania opłat za pobyt, jest zobowiązany na pisemne wezwanie właściciela do zwrotu 5-cio krotnej kwoty liczonej od ceny uzgodnionej za dobę - za wszystkie doby nie uregulowane.
 30. Przed przyjazdem należy dokonać rezerwacji danego obiektu oraz konkretnego terminu.
 31. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem turysty do obiektu noclegowego.
 32. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie uzgodnionej z właścicielem obiektu. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi jeżeli dojdzie do wykonania usługi.
 33. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie noclegowym zadatek przepada.
 34. W dniu przyjazdu do obiektu noclegowego gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej kwoty za pobyt osobie upoważnionej w obiekcie noclegowym.
 35. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt noclegowy nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.
 36. Aby potwierdzić tożsamość gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany okazać się dokumentem tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.
 37. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu noclegowego. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.